document.addEventListener('contextmenu', function(e){ e.preventDefault(); } }, false);
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-0_10

Professeur Sòng Tiānbīn​

宋 天 彬

Professeur, Médecin en Chef

Jiàoshòu, Zhǔrèn Yīshī

教授, 主任医师

Qiánkūn sāncái zhuāng

乾 坤 三 才 桩

PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-0_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-0_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-0_12
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-0_14
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_07
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_12
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_13
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-1_14
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2_09
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2_11
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Wǔ xíng zhǎng yǔ liù zì jué

五 行 掌 与 六 字 诀

PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-0_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-0_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-0_10
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-0_12
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-1_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-1_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-1_07
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-2_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-2_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-2_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-3_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-3_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-3_06
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-3_07
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-4_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-4_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-4_05
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-5_01
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-5_04
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-5_06
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-6_03
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-6_06
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-6_08
PAGE-QIGONG-Me-SONG-Tianbing-2-6_10
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
  • Director of Teaching and Research Section of Qigong,
    Beijing University of Traditional Chinese Medicine.
  • Director, Keeping Good Health Expert Advisory Group, CPMA.
  • Chair of China National Qigong Education and Study Association Consultant, Self Controlled System of Deep Breathing Exercises Prevention & Cure Tumor Research Association of CCRF.
  • Deputy Council Director of Beijing Qigong Research Society.
  • Vice-chief of « Orient Qigong » and Director Office.
MeSONG-TIANBIN